สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติพงศ์   วณีสอน
2. เด็กหญิงธนวดี   สมาธิ
3. เด็กหญิงธรรชนก   ช้างแก้ว
4. เด็กหญิงภัชรีย์พร  สีมา
5. เด็กหญิงศุภิสรา    ทนันชัย
 
1. นางสาวจินดาพร  ศรีคำสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนันย์   ธัญกรพงศ์พันธุ์
2. เด็กหญิงชลิตา   คูณแก้ว
3. เด็กหญิงชะนินาถ   รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงพิสมัย   มาเยอะ
5. เด็กชายไกรฤกษ์   ไชยรังษี
 
1. นางภิเษก  วงค์แก้ว