สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิตราวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพร   สมบูรณ์สุขยิ่ง
2. เด็กหญิงกชพรรณ   ท้าวผาบ
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ชาลี
4. เด็กหญิงชนิตา   สมเจริญ
5. เด็กหญิงณัฎฐินี   งาหอม
6. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทรายแก้ว
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ยอดมั่น
8. เด็กหญิงนันท์นภัส   กันทะลา
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์   มอยจิละ
10. เด็กหญิงผลลดา   กาวิละ
11. เด็กหญิงภัทราพร   บุญสุภา
12. เด็กหญิงศิรินภา    ฝั้นปวน
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คำนวน
14. เด็กหญิงสาธิตา   อินต๊ะ
15. เด็กหญิงเนตรศิริ   บัวลอย
 
1. นางระพีพร  ปัญญาฟู
2. นายธนวัฒน์   สนธิยา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะ   คุณยศยิ่ง
2. เด็กชายชยางกูร  เชิญชม
3. เด็กชายธนทรัพย์   แสงส่อง
4. เด็กชายปฎิพล   วัฒนวงศ์
5. เด็กชายปรัชญา   ดวงชัย
6. เด็กชายวริทธิ์นันท์   ท่าช้าง
 
1. นายทนงศักดิ์    ขันดี