สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายภูมิ   มิ่งเมือง
 
1. นางสาวกฤติญา   กลมแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง รัชฏาพร   เมืองมูล
2. เด็กหญิงกรณิศ   เจริญผล
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์   จันทร์ทะวงศ์
4. เด็กหญิงชญาดา   ชีวะประไพ
5. เด็กหญิงปานทิพย์   แซ่โง้ว
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   คำสุนทร
7. เด็กหญิงภัททิยา   สุขเกษม
8. เด็กหญิงวรณิชารีย์   มาวานิช
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์   เลิศอาภาวุฒิ
10. เด็กหญิงสวรรยา   อนุกูล
 
1. นายเกรียงไกร  ใจยะสุข
2. นายฉัตรชัย  บุญมาแก้ว
3. นางสาวดวงกมล  ผดุงทรัพย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพริมา   ติใจ
 
1. นายณัฐนนท์   ค้าขาย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน   สื่อกระแสร์
 
1. นายณัฐนนท์   ค้าขาย
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลสตรี   ศรีพิทูลพาทย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มหาวัน
3. เด็กหญิงทัตพิชา   ทองดี
4. เด็กหญิงธนวรรณ   กำแหง
5. เด็กชายนิติกร  จันทร์ตาธรรม
6. เด็กชายปฏิภาณ  ปัญญาเจริญ
7. เด็กหญิงปริสรา  แจ่มกระจ่าง
8. เด็กหญิงปวันรัตน์   สุทธเนตร
9. เด็กหญิงปาริดา  ชาวเขลางค์
10. เด็กชายพงษ์ภัสร์  สารทอง
11. เด็กหญิงพันธสา   อิ่มโอฐ
12. เด็กชายภูมิภัทร  ซองเงิน
13. เด็กหญิงศุภวดี   จันต๊ะวิชัย
14. เด็กหญิงสิวิกานต์   อุตมะ
15. เด็กหญิงสโรชา   ตันนรา
16. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวไหว
 
1. นายธนากร   ศรีสุรินทร์
2. นางสาวนวริศา   ธัญโรจน์วิวัฒน์
3. นายพีรพล  ใจปินตา
4. นางสาวสธารณี  สุทธโธทน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายเทพฤทธิ์   พูนคำ
 
1. นางสาวชลลดา   ไกลถิ่น
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   จันต๊ะวิชัย
2. เด็กหญิงน้ำหวาน   ดอยต๊ะ
3. เด็กหญิงพลอยมณี   แปงแก้ว
4. เด็กหญิงรัตติกาล    เมืองนาคิน
5. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   หงษ์คำ
6. เด็กหญิงอรสา   ลุงจาย
 
1. นางสาวทัศนวรรณ   คานสุวงษ์
2. นางสาวกรรรวีกรณ์  ภู่จีนาพันธ์
3. นางสรัสวดี  พิมพ์ทอง