สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจณิสตา  เขตติวัน
2. เด็กหญิงวันโต  กลอักษรทอง
3. เด็กหญิงอรพิน  หมื่นแก้ว
 
1. นางสาวพรพิมล  ธิการ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงธิดา  ชุติภาสรวี
2. เด็กหญิงรัชนีพร  ใจพล
 
1. นายสมฤทธิ์  จักรยาโน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ปัญญาลึก
2. เด็กชายธันยบูรณ์  โสกันเกตุ
3. เด็กชายสมบูรณ์  ดวงคำ
 
1. นายกวิน  หยดย้อย
2. นางสาวชาริณี  เชียงตา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สายลือพา
 
1. นางสาวชาริณี  เชียงตา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทราบุญ
 
1. นางสาวชาริณี  เชียงตา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พาจรทิศ
2. เด็กหญิงธีรารัตน์  ลุนอุบล
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีศักดิ์สิริ
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
2. นางสกายดาว  ใจสักเสริญ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลายุทธ  คำสิงห์
2. เด็กหญิงอภิชญา   มณีทิพย์
3. เด็กหญิงโชติกา  สุภาศรี
 
1. นายกวิน    หยดย้อย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายพรชัย  ไชยวุฒิ
2. เด็กชายสราวุธ  วรรณฤทธิ์
3. เด็กชายสุรชาติ  กิตติศรี
 
1. นายกวิน  หยดย้อย
2. นางสาวรุจิรา  หยดย้อย
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริการ์   ขันเป็ง
2. เด็กหญิงสิรินดา  จะสุริยะ
3. เด็กหญิงเมธาวไลย์   ไทยใจอุ่น
 
1. นางเยาวภัทร   ประมวล
2. นางสกายดาว ใจสักเสริญ  ใจสักเสริญ
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์   เปรมจิตต์ชื่น
2. เด็กชายศิวัช   กันทะวงค์
 
1. นายอินทร   ชมชื่น
2. นางสาวรัตนาภรณ์    แก้วกลิ้ง
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   เทพจา
 
1. นางสาวชาริณี   เชียงตา