สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พวกอินแสง
2. เด็กหญิงพรนภา  ต้อนรับ
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ม่วงศรี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  แสนใจงาม
5. เด็กหญิงศศิธร  ชูตายก
 
1. นางสกายดาว  ใจสักเสริญ
2. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.97 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  อุดคำ
 
1. นางสาวชาริณี  เชียงตา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เขตติวัน
 
1. นางสาวรัตติยาพร  กาละดี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจำปา  มาเซอ
2. เด็กชายจีรวัฒน์  เงินก่ำ
3. เด็กชายมงคล  ใจอาราม
 
1. นางสาวชาริณี  เชียงตา
2. นายกวิน  หยดย้อย
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73.6 เงิน 5 1. เด็กชายเจตพล  ใจมา
 
1. นางรุจิรา  หยดย้อย
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  อุดคำ
2. เด็กชายสหกมล   ปรุงแต่ง
3. เด็กชายเจษฎา  จันทร์เงิน
 
1. นางรุจิรา  หยดย้อย
2. นายกวิน   หยดย้อย