สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุภาพล  นาใจ
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปิยพงษ์  เทโวขัติ
 
1. นายอินทร  ชมชื่น
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  ขันเขียว
 
1. นางสาวรัตติยาพร  กาละดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัคณภัทร  เป็งแสนหนู
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญอ้าย
 
1. นางสาวรัตติยาพร  กาละดี
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเมธาวไล   ไทยใจอุ่น
 
1. นางสาวรัตติยาพร   กาละดี