สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุภาพล  นาใจ
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปิยพงษ์  เทโวขัติ
 
1. นายอินทร  ชมชื่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจณิสตา  เขตติวัน
2. เด็กหญิงวันโต  กลอักษรทอง
3. เด็กหญิงอรพิน  หมื่นแก้ว
 
1. นางสาวพรพิมล  ธิการ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐพล  พวงเงินมาก
2. เด็กหญิงพรรษา  ปัญญาวงค์
3. เด็กหญิงอังคณา  ปินตา
 
1. นางสาวพรพิมล  ธิการ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวัตร  วาดรูป
2. เด็กชายอานนท์  ไชยมหา
 
1. นายสมฤทธิ์  จักรยาโน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พวกอินแสง
2. เด็กหญิงพรนภา  ต้อนรับ
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ม่วงศรี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  แสนใจงาม
5. เด็กหญิงศศิธร  ชูตายก
 
1. นางสกายดาว  ใจสักเสริญ
2. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงธิดา  ชุติภาสรวี
2. เด็กหญิงรัชนีพร  ใจพล
 
1. นายสมฤทธิ์  จักรยาโน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ปัญญาลึก
2. เด็กชายธันยบูรณ์  โสกันเกตุ
3. เด็กชายสมบูรณ์  ดวงคำ
 
1. นายกวิน  หยดย้อย
2. นางสาวชาริณี  เชียงตา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สายลือพา
 
1. นางสาวชาริณี  เชียงตา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทราบุญ
 
1. นางสาวชาริณี  เชียงตา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.97 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  อุดคำ
 
1. นางสาวชาริณี  เชียงตา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  ขันเขียว
 
1. นางสาวรัตติยาพร  กาละดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เขตติวัน
 
1. นางสาวรัตติยาพร  กาละดี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัคณภัทร  เป็งแสนหนู
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญอ้าย
 
1. นางสาวรัตติยาพร  กาละดี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พาจรทิศ
2. เด็กหญิงธีรารัตน์  ลุนอุบล
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีศักดิ์สิริ
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
2. นางสกายดาว  ใจสักเสริญ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจำปา  มาเซอ
2. เด็กชายจีรวัฒน์  เงินก่ำ
3. เด็กชายมงคล  ใจอาราม
 
1. นางสาวชาริณี  เชียงตา
2. นายกวิน  หยดย้อย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลายุทธ  คำสิงห์
2. เด็กหญิงอภิชญา   มณีทิพย์
3. เด็กหญิงโชติกา  สุภาศรี
 
1. นายกวิน    หยดย้อย
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายพรชัย  ไชยวุฒิ
2. เด็กชายสราวุธ  วรรณฤทธิ์
3. เด็กชายสุรชาติ  กิตติศรี
 
1. นายกวิน  หยดย้อย
2. นางสาวรุจิรา  หยดย้อย
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73.6 เงิน 5 1. เด็กชายเจตพล  ใจมา
 
1. นางรุจิรา  หยดย้อย
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริการ์   ขันเป็ง
2. เด็กหญิงสิรินดา  จะสุริยะ
3. เด็กหญิงเมธาวไลย์   ไทยใจอุ่น
 
1. นางเยาวภัทร   ประมวล
2. นางสกายดาว ใจสักเสริญ  ใจสักเสริญ
 
21 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์   เปรมจิตต์ชื่น
2. เด็กชายศิวัช   กันทะวงค์
 
1. นายอินทร   ชมชื่น
2. นางสาวรัตนาภรณ์    แก้วกลิ้ง
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   เทพจา
 
1. นางสาวชาริณี   เชียงตา
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเมธาวไล   ไทยใจอุ่น
 
1. นางสาวรัตติยาพร   กาละดี
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  อุดคำ
2. เด็กชายสหกมล   ปรุงแต่ง
3. เด็กชายเจษฎา  จันทร์เงิน
 
1. นางรุจิรา  หยดย้อย
2. นายกวิน   หยดย้อย