สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.68 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอนุวัฒน์  นากวิไล
2. เด็กชายอ่อง   มิน วิน
 
1. นางอัญชุลี ทวีชัย  ทวีชัย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพลอย  ลามา
2. เด็กหญิงพิสมัย   ยี่ปา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ   แซ่เห่อ
 
1. นางสาวกนกนิภา   แซ่เติ๋น
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิภากรณ์   เอี่ยมวจี
2. เด็กหญิงพลอย   ลามา
3. เด็กหญิงยูรีน่า   สะมุ่ย
 
1. นางวนัสสนันท์   ฤทธิสิทธิเนตร