สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริษา  ทรายแก้ว
 
1. นายนรินทร์  โพธิสมบัติ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล   ประเวชไพร
2. เด็กชายธีรพงศ์   เมฆบังวัน
3. เด็กหญิงนภัสสร  เกิดทิม
4. เด็กหญิงนิชาภา    แสงคำ
5. เด็กชายพงศ์ศิริ  นันตา
6. เด็กหญิงพิมพ์พจี  พยางาย
7. เด็กชายสุวัจน์  พรมแก้ว
8. เด็กหญิงสไบแพร  สลุงอยู่
 
1. นางจุฑาทิพย์   ดิษฐาน
2. นางสาวรสริน  คันทะมูล