สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภคพล  ใจยะ
 
1. นางสมใจ  ยิ้มแย้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรินทร์  เซ็งจา
 
1. นางลไม  พรหมพิจารณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงlสุภัทรสร  กันยา
2. เด็กชายประเสริฐ  ตุ้ยทา
3. เด็กชายสราวิญ  ทองชาวนา
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนี  กรรณิกามล
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อย่างคุณธรรม
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมมิตร
 
1. นายณัฐพล  คำปัน
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัณฑ์เอนก  จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงจิณภัค  สุภาศรี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   พิคะสอน
 
1. นายจำเริญ    เสียงเพลิน
2. นายณัฐพล  คำปัน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรภพ  เภารังค์
2. เด็กหญิงแสงทอง  แก่มาด
 
1. นายจำเริญ  เสียงเพลิน
2. นายณัฐพล  คำปัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัวซอน  ยี่ปา
2. เด็กชายเทิดพงษ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กชายเนรมิต  จ้าวเจริญ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เขียนนอก
2. นางสาวศิรินภา  นามวงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  มหายศ
2. เด็กหญิงฐิติยา  อินทโรจน์
3. เด็กหญิงนัฐริยา  ไพวงษ์
4. เด็กหญิงปานตะวัน  สายมังกร
5. เด็กหญิงมัณฑนา  พุทธัง
 
1. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุขฤตา  หาญประเทศ
 
1. นางธนัชา  ชัยมงคล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุกิต  ไชยมหา
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สะอาดล้วน
 
1. นางยุพินภรณ์  แสงปราช
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เงินก้ำ
 
1. นายฉัตรชัย  อ้นบำรุง
2. นางนิชากร  ธาตุอินจันทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยาพร  ศิรินาม
 
1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์   จันทเรียน
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนนันต์  สุทธิแย้ม
2. เด็กชายภูผา  จำปาทอง
3. เด็กชายอัฐษฎางค์  แสนสมบัติ
 
1. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตวิสุทธิ์  ศรีบุญปั๋น
2. เด็กชายธนกร  ยะสมจิตร์
3. เด็กชายรามิล  ฤทธีนรกานต์
4. เด็กชายวิษณุพงษ์  ศรีวงค์เกิด
5. เด็กชายอรุณวัชช์  จินะใจ
6. เด็กชายเจษฎากร  พวงงาม
 
1. นายสมยศ  ลำเนาว์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรธิดา  แสงหลี้
2. เด็กหญิงพิสมัย  ปันจิตรต๊ะ
3. เด็กหญิงส้ม  ลุงต่า
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
2. นางลไม  พรหมพิจารณ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูผา  ใจยะ
2. เด็กชายสุเมธ  มูลไชย
 
1. นางสาวบัณรส  บูรพงศ์พิพัฒน์
2. นายธวัชชัย  ต้นหล้า
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายธีรเดช   สุภาศรี
2. เด็กชายเกียรติยศ  สุพจน์เฉลิมขวัญ
 
1. นางสาวบัณรส  บูรพงศ์พิพํฒน์
2. นายปัทมพงษ์  พงวาเรศ
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนฑนิตย์  จ้าวเจริญ
2. เด็กชายเนรมิตร  จ้าวเจริญ
 
1. นางสาวบัณรส  บูรพงศ์พิพัฒน์
2. นายเชาวลิต  เรืองแดง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงนิตยา  เวชสินพร
3. เด็กหญิงรังสินี  ชูเนียม
 
1. นางกรรณิการ์  คำดวงดาว
2. นางยุพินภรณ์  แสงปราช
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริยาพร  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงอำพร  ดาวลอย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทา
 
1. นางกรรณิการ์  คำดวงดาว
2. นางยุพินภรณ์  แสงปราชญ์
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สีธีใจ
2. เด็กชายกิตติภณ  สุยะ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ชัยชนะ
 
1. นางวรารัตน์  สิริจิตราภรณ์