สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงน้ำหอม  ลุงก๊ะ
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สัตยขจร
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  นาบำรุง
 
1. นางสาวอรพรรณ  ราชอุ่น
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกันต์   มาเยอะ
2. เด็กหญิงสุชานันท์   สองปอน
 
1. นางกรรณิการ์  คำดวงดาว