สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงน้ำหอม  ลุงก๊ะ
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสร้อย  ศาสนมิติ
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภคพล  ใจยะ
 
1. นางสมใจ  ยิ้มแย้ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรินทร์  เซ็งจา
 
1. นางลไม  พรหมพิจารณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สัตยขจร
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงlสุภัทรสร  กันยา
2. เด็กชายประเสริฐ  ตุ้ยทา
3. เด็กชายสราวิญ  ทองชาวนา
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนี  กรรณิกามล
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อย่างคุณธรรม
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมมิตร
 
1. นายณัฐพล  คำปัน
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัณฑ์เอนก  จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงจิณภัค  สุภาศรี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   พิคะสอน
 
1. นายจำเริญ    เสียงเพลิน
2. นายณัฐพล  คำปัน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กชายธวัชชัย  ต๋าคำ
2. เด็กหญิงภัทริกา  เทียวประสงค์
 
1. นางสาวณัฐฎณิชา  ทาลือชัย
2. นางสาวกฤติกา  แก้วตาติ๊บ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรภพ  เภารังค์
2. เด็กหญิงแสงทอง  แก่มาด
 
1. นายจำเริญ  เสียงเพลิน
2. นายณัฐพล  คำปัน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวศิน  เสมอพันธ์
 
1. นายจำเริญ  เสียงเพลิน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัวซอน  ยี่ปา
2. เด็กชายเทิดพงษ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กชายเนรมิต  จ้าวเจริญ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เขียนนอก
2. นางสาวศิรินภา  นามวงษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  มหายศ
2. เด็กหญิงฐิติยา  อินทโรจน์
3. เด็กหญิงนัฐริยา  ไพวงษ์
4. เด็กหญิงปานตะวัน  สายมังกร
5. เด็กหญิงมัณฑนา  พุทธัง
 
1. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  สุทู
2. เด็กชายพิชัย  ชวลิตพงไพร
3. เด็กหญิงยุระเน  เลาลี
4. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ปรัชญาปัญญาวงศ์
5. เด็กหญิงหริกะ  ดงดินดำ
 
1. นายทองคำ  ทองเจือ
2. นางนิชากร  ธาตุอินจันทร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรพงษ์  เรือนศรี
2. เด็กชายจาโบ  กุสุมาไพร
3. เด็กชายบี  ตัน
4. เด็กชายอมรเทพ  กันธชัย
5. เด็กชายเกรียงไกร  สุจริตธรรม
 
1. นายทองคำ  ทองเจือ
2. นางนิชากร  ธาตุอินจันทร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุขฤตา  หาญประเทศ
 
1. นางธนัชา  ชัยมงคล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เหลาะ
 
1. นายทองคำ  ทองเจือ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุกิต  ไชยมหา
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สะอาดล้วน
 
1. นางยุพินภรณ์  แสงปราช
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายวัชรินทร์  กิตติ
2. เด็กหญิงสร้อย  ศาสนมิติ
 
1. นายทองคำ  ทองเจือ
2. นางนิชากร  ธาตุอินจันทร์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สิงห์ป่า
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยิ้มยันยงค์
 
1. นายฉัตรชัย  อ้นบำรุง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เงินก้ำ
 
1. นายฉัตรชัย  อ้นบำรุง
2. นางนิชากร  ธาตุอินจันทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยาพร  ศิรินาม
 
1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์   จันทเรียน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงบุญสิตา   ชัยวงษ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ราชอุ่น
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนนันต์  สุทธิแย้ม
2. เด็กชายภูผา  จำปาทอง
3. เด็กชายอัฐษฎางค์  แสนสมบัติ
 
1. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา   กันทะ
 
1. นางสาวอรพรรณ   ราชอุ่น
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  นาบำรุง
 
1. นางสาวอรพรรณ  ราชอุ่น
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกันต์   มาเยอะ
2. เด็กหญิงสุชานันท์   สองปอน
 
1. นางกรรณิการ์  คำดวงดาว
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตวิสุทธิ์  ศรีบุญปั๋น
2. เด็กชายธนกร  ยะสมจิตร์
3. เด็กชายรามิล  ฤทธีนรกานต์
4. เด็กชายวิษณุพงษ์  ศรีวงค์เกิด
5. เด็กชายอรุณวัชช์  จินะใจ
6. เด็กชายเจษฎากร  พวงงาม
 
1. นายสมยศ  ลำเนาว์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรธิดา  แสงหลี้
2. เด็กหญิงพิสมัย  ปันจิตรต๊ะ
3. เด็กหญิงส้ม  ลุงต่า
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
2. นางลไม  พรหมพิจารณ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกันยากร  พรหมกันทา
2. เด็กหญิงจิราพัชร  จำปาอิน
3. เด็กหญิงทัตพิชา  ศรีวิเศษ
 
1. นายกวิน  เป็กตีปีน
2. นายนิวัฒน์  ไทยกรณ์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงสายพิณแพร  วันดี
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุระเดข
 
1. นางสาวอรพรรณ  ราชอุ่น
2. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  จันทเรียน
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงธนกฤต  คุณากร
2. เด็กชายปราเสริฐ  ใจเหล็ก
 
1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  จันทเรียน
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายศุภเกียรติ  ธาตุอินจันทร์
2. เด็กชายสุภามิตร  ฤทธินรกานต์
 
1. นางสาวณัฐฎณิชา  ทาลือชัย
2. นายจำเริญ  เสียงเพลิน
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายคชพัฒน์  ส่างขุน
2. เด็กชายศิริชัย  ทิศลังกา
 
1. นางสาวณัฐฎณิชา  ทาลือชัย
2. นางสาวกฤษติยา  แก้วตาติ๊บ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปะวะ
2. เด็กหญิงบัวคำ  ป่าคำ
 
1. นายนิวัฒน์  ปะวะ
2. นางปิยพร  ใจระวัง
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายกรกต  นายหนอม
2. เด็กชายธวัชชัย  ต๋าคำ
 
1. นางลไม  พรหมพิจารณ์
2. นายนิวัฒน์  ไทยกรณ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายอชิตพล  สอนทอง
 
1. นางสาวณัฐฎณิช   ทาลือชัย
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายภิญญาพัชร์   สีคุน
 
1. นางสาวณัฐฎณิช  ทาลือชัย
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายพรรณรงค์  อ้นท้าว
2. เด็กชายระพีพัฒน์  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวบัณรส  บูรพงศ์พิพัฒน์
2. นายเชาวลิต  เรืองแดง
 
41 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูผา  ใจยะ
2. เด็กชายสุเมธ  มูลไชย
 
1. นางสาวบัณรส  บูรพงศ์พิพัฒน์
2. นายธวัชชัย  ต้นหล้า
 
42 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายธีรเดช   สุภาศรี
2. เด็กชายเกียรติยศ  สุพจน์เฉลิมขวัญ
 
1. นางสาวบัณรส  บูรพงศ์พิพํฒน์
2. นายปัทมพงษ์  พงวาเรศ
 
43 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีชาติ
2. เด็กชายธันวา  เทียมทัด
 
1. นางสาวบัณรส  บูรพงศ์พิพัฒน์
2. นายธวัชชัย  ต้นหล้า
 
44 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนฑนิตย์  จ้าวเจริญ
2. เด็กชายเนรมิตร  จ้าวเจริญ
 
1. นางสาวบัณรส  บูรพงศ์พิพัฒน์
2. นายเชาวลิต  เรืองแดง
 
45 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินภัทร   แก้วชมภู
2. เด็กชายวัชรศักดิ์    ติดไชย
 
1. นางสาวบัณรส  บูรพงศ์พิพัฒน์
2. นายปัทมพงษ์  พงวาเรศ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายก้องภพ  แสงบุญ
2. เด็กชายดนุพล  บานนิกุล
3. เด็กหญิงธิดากมล  มาเยอะ
 
1. นายสมยศ  ลำเนาว์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงนิตยา  เวชสินพร
3. เด็กหญิงรังสินี  ชูเนียม
 
1. นางกรรณิการ์  คำดวงดาว
2. นางยุพินภรณ์  แสงปราช
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริยาพร  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงอำพร  ดาวลอย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทา
 
1. นางกรรณิการ์  คำดวงดาว
2. นางยุพินภรณ์  แสงปราชญ์
 
49 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สีธีใจ
2. เด็กชายกิตติภณ  สุยะ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ชัยชนะ
 
1. นางวรารัตน์  สิริจิตราภรณ์