สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ปิ่นแก้ว
 
1. นางกรองจิต    อินทจักร์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเอนกศักดิ์    แซ่คง
 
1. นางสาวสุชญาภรณ์   ก้อนป้อ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภัทรพล   อุบลอ่อน
2. เด็กชายเรือนคำ   ต๊ะ
 
1. นายอนุสรณ์    ขันวิชัย
2. นางสาวลักษิกา    ศรีไม้