สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภควดี  จิระวัง
 
1. นางประนอม  ตาวินโน
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตรกร  ปินตานา
2. เด็กชายพัสกร  แย้มพงษ์
3. เด็กชายสุรบดินทร์  หลวงสา
 
1. นางประนอม  ตาวินโน
2. นางกาญจนี  วีระยอด
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำตุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวริษา  ลุงลอย
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า   ปัญญา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สุริยะป้อ
2. นางสาววิไลลักษณ์  จิตแจง
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ปิ่นแก้ว
 
1. นางกรองจิต    อินทจักร์
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ปิ่นแก้ว
 
1. นางกรองจิต   อินทจักร์
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาธิป   วรรณา
2. เด็กชายวชิรวิทย์   นันต๊ะภูมิ
 
1. นางกฤษณี   นาคะเปรมินทร์
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรวรรณ   อินเที่ยง
2. เด็กชายเจษฎา   สิทธิชัย
 
1. นางกาญจนา   ฐานวิเศษ
2. นายจุติเสฎฐ์   พร้อมวิหาร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูเบศร์   ปาลี
 
1. นางสาวสุชญาภรณ์   ก้อนป้อ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรภัทร   สมจันทร์
 
1. นางสาวสุชญาภรณ์   ก้อนป้อ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเอนกศักดิ์    แซ่คง
 
1. นางสาวสุชญาภรณ์   ก้อนป้อ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียานุช   ใจวงค์ยะ
 
1. นางกฤษณี   นาคะเปรมินทร์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนันท์  มาจันทร์
2. เด็กชายภูวดล  คำอ้วน
3. เด็กชายศรัณย์  วรรธนัยวิบูรณ์
 
1. นางกรองจิต  อินทจักร์
2. นายนพเมศ  สมภารจันทร์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายทักษิณ  คำวงค์ปิน
2. เด็กชายนรากร  สุกันทา
3. เด็กชายภูวดล  ปาลี
 
1. นายนพเมศ  สมภารจันทร์
2. นายจุติเสฎฐ์  พร้อมวิหาร
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภัทรพล   อุบลอ่อน
2. เด็กชายเรือนคำ   ต๊ะ
 
1. นายอนุสรณ์    ขันวิชัย
2. นางสาวลักษิกา    ศรีไม้
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 1. เด็กชายภัทรพล   อุบลอ่อน
2. เด็กชายเรือนคำ   ต๊ะ
 
1. นายอนุสรณ์   ขันวิชัย
2. นางสาวลักษิกา   ศรีไม้
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรินทร์ธร   สีดาเสถียร
2. เด็กชายธนพล   บุญมาวรรณ
3. เด็กชายอนิวสันต์   นันต๊ะญาติ
 
1. นางกรองจิต   อินทจักร์
2. นางสาวสุชญาภรณ์    ก้อนป้อ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรันทรัตน์   ไชยอิน
2. เด็กชายตะวัน   เสนาคำ
3. เด็กหญิงนิภาพร    ผิวสลิด
 
1. นางกาญจนา   ฐานวิเศษ
2. นางสาวสุชญาภรณ์   ก้อนป้อ