สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงเก่ง  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  สุทธิอาจ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินต๊ะ
2. นางสาวอังคณา  ชัยวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงดารณี  ปัญญาราช
2. เด็กหญิงศรีนวล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สีน้ำเงิน
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยเพ็ญ
2. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  กันธะซาว
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน  ออประดิษฐ์
 
1. นายอุดม  สุวรรณเวียง
2. นายธวัชชัย  ขะยอม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายหลาว  จันทร์ต๊ะ
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายปรานต์  ยอมประโคน
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
2. นางหทัยชนก  พนัสอำพล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  คำสี
 
1. นายวีระพงษ์  วรรณยศ
 
7 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขจรพล  นาคอ่อน
2. เด็กชายสาม  ลุงดี
 
1. นางมนชยา  ทิพย์วงค์
2. นายอัฎฐวัตน์  กิตติวัจน์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงดอง  ลุงหม่อง
2. เด็กหญิงนริศรา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีทอง
 
1. นางทรงศรี  แก้วสัก
2. นายวัชระ  เณรพรม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงละอู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงศรัญญา  เรือนคำ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใหญ่ยิ่ง
 
1. นางทรงศรี  แก้วสัก
2. นายวัชระ  เณรพรม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงธิดา  แซ่หลี
2. เด็กหญิงนันทิตา  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงวิราศิณี  กิติสัก
 
1. นางทรงศรี   แก้วสัก
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อินต๊ะ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรัสศรี  ตาสิงห์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  มาลัย
3. เด็กหญิงอังค์วรา  บุญดี
 
1. นางประกายรัตน์  จงไกรจักร
2. นางทรงศรี  แก้วสัก