สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรังสิมา  เถื่อนยัง
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีวิชัยอินทร์
3. เด็กหญิงสุรีย์  กันตะ
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยเพ็ญ
2. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอ้อย  คำทอง
 
1. นางสาวพัชรนันทร์  วีรอภินันต์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิติธาดา  อัครพงศ์พิสัย
 
1. นางสาวพัชรนันทร์  วีรอภินันต์