สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  รอดนิล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินต๊ะ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงเก่ง  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  สุทธิอาจ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินต๊ะ
2. นางสาวอังคณา  ชัยวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรรถชัย  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวอังคณา  ชัยวงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรังสิมา  เถื่อนยัง
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีวิชัยอินทร์
3. เด็กหญิงสุรีย์  กันตะ
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยเพ็ญ
2. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงดารณี  ปัญญาราช
2. เด็กหญิงศรีนวล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สีน้ำเงิน
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยเพ็ญ
2. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.66 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสม  นายชู
2. เด็กชายหนุ่ม  คำใส
 
1. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.17 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวิชัย  นายตา
2. เด็กชายสมชาย  ลุงยะ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  กันธะซาว
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน  ออประดิษฐ์
 
1. นายอุดม  สุวรรณเวียง
2. นายธวัชชัย  ขะยอม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายใจ  ลุงวิ
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วังคีรี
 
1. นายอนุชาตื  ชาติไธสง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลุงบุญ
 
1. นายอนุชาตื  ชาติไธสง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายหลาว  จันทร์ต๊ะ
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายปรานต์  ยอมประโคน
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
2. นางหทัยชนก  พนัสอำพล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายตุ้ย  ลุงสุ
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายจตุพร   คำแก้ว
2. เด็กชายรพีภัทร  หน่อแก้ว
3. เด็กชายศุภกิต  นายจิ่ง
 
1. นายอนุชาติ   ชาติไธสง
2. นางจินตนา  ปิตุรัตน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศราวุฒิ  มีศรีสรรพ์
 
1. นางหทัยชนก  พนัสอำพล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงเอ  ทุนติ่น
 
1. นางหทัยชนก  พนัสอำพล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 53.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายแตงโม  ลุงมา
 
1. นางหทัยชนก  พนัสอำพล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.65 เงิน 4 1. เด็กหญิงบัวเตย  เหล่าวุนร์
 
1. นางหทัยชนก  พนัสอำพล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอ้อย  คำทอง
 
1. นางสาวพัชรนันทร์  วีรอภินันต์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุธิดา  ปัญญา
 
1. นางสาวพัชรนันทร์  วีรอภินันต์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ลุงจเร
 
1. นางสาวพัชรนันทร์  วีรอภินันต์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิติธาดา  อัครพงศ์พิสัย
 
1. นางสาวพัชรนันทร์  วีรอภินันต์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายจำรูญศักดิ์  ค้ำจุนสาคร
2. เด็กหญิงธัญญา  มุ่งดี
3. เด็กหญิงปิรัญธนา  บุษบา
4. เด็กหญิงรัตติยาพร  ศังขานนท์
5. เด็กหญิงแสงช่วย  อ้ายทุน
 
1. นางสาวพัชรนันทร์  วีรอภินันต์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  คำสี
 
1. นายวีระพงษ์  วรรณยศ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงคำหมวย  ลุงกาน
2. เด็กหญิงณัศรีย์  คำใส
3. เด็กหญิงแสงคำ  คำมาส
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  รอดนิล
2. เด็กชายอรรถชัย  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินต๊ะ
2. นางสาวอังคณา  ชัยวงษ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขจรพล  นาคอ่อน
2. เด็กชายสาม  ลุงดี
 
1. นางมนชยา  ทิพย์วงค์
2. นายอัฎฐวัตน์  กิตติวัจน์
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายราเชนทร์  ทับเพ็ชร
2. เด็กชายสมชาย  ขวัญธนทวีคูณ
 
1. นางมนชยา  ทิพวงค์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงดอง  ลุงหม่อง
2. เด็กหญิงนริศรา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีทอง
 
1. นางทรงศรี  แก้วสัก
2. นายวัชระ  เณรพรม
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงละอู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงศรัญญา  เรือนคำ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใหญ่ยิ่ง
 
1. นางทรงศรี  แก้วสัก
2. นายวัชระ  เณรพรม
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงธิดา  แซ่หลี
2. เด็กหญิงนันทิตา  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงวิราศิณี  กิติสัก
 
1. นางทรงศรี   แก้วสัก
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อินต๊ะ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรัสศรี  ตาสิงห์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  มาลัย
3. เด็กหญิงอังค์วรา  บุญดี
 
1. นางประกายรัตน์  จงไกรจักร
2. นางทรงศรี  แก้วสัก