สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศรัญญา  จันขาว
 
1. นายจำรัส  กุณาเงิน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  นันติยะ
2. เด็กหญิงศรีนวล  ลุงซอ
 
1. นางนิ่มอนงค์  รังษี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินทิรา  เทวชาติ
2. เด็กชายปางศักดิ์  ลุงมู
 
1. นางนิ่มอนงค์  รังสี
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายชัยรัตน์  ไทยใจอุ่น
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไทยยันโต
 
1. นางสาวพัณณิตา  คงวุฒิ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลดา  จุยคำวงค์
2. เด็กหญิงชลม์ธิชา  ยอดเพ็ชร
3. เด็กชายภาคภูมิ  สิทธิชัย
4. เด็กหญิงรัญญาลักษณ์  ไทยใจอุ่น
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์  น้อยทา
6. เด็กหญิงแทมรินทร์  สุดสวาท
 
1. นางสาวอำนวย  คำเปียง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ธรรมสะอาด
2. เด็กชายทรงวุฒิ  มูลแสง
3. เด็กชายวันพรรษา  อึ้งตระกูล
 
1. นางสาวปุณยาพร  พัฒนพิชัย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัตนชัย  ใจก่อง
2. เด็กชายศราวุฒิ  นำพา
3. เด็กชายสหรัฐ  เดชประทุม
 
1. นางสาวปุณยาพร  พัฒนพิชัย
2. นายวสันต์  ขอดศิริ
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ   ติ๊บปาละ
2. เด็กชายทุนห่าน   การจาย
 
1. นายจำรัส   กุณาเงิน
2. นางธนภรณ์   วงค์สถาน
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายเอกพันธ์  สุนันทศิลป์
 
1. นางสาวนิรมล  ใจสนอง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทิน  พวงโพพันธ์
 
1. นางสาวนิตยา  เขตสินบุญ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายบุญเลิศ  คำปาง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  หวลเดช
 
1. นางสาวอำนวย  คำเปียง
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญเลิศ  คำปาง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  หวลเดช
3. เด็กชายเด็กชายณัฐพงษ์  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวปุณยาพร   พัฒนพิชัย
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณญาตา   มณีวรรณ
2. เด็กชายวาคิม   น้อยไทย
3. เด็กชายสิงควรรณ   แม่มูล
 
1. นางนิ่มอนงค์   รังสี