สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพันธ์  ขัติยะ
2. เด็กหญิงมอนเมือง   ลุงตาล
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  ศรีสุวรรณ
4. เด็กชายสมศักดิ์  ไชยเจริญ
5. เด็กหญิงอัญชัญ   ลุงตา
 
1. นางสาวสายอรุณ  กิติยะ
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทวิพร   เจริญสุข
2. เด็กชายอิสเรศ   พรรติ
 
1. นางสาววราภรณ์   ฟองศักดิ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร   หมอกเงิน
 
1. นางสาวววราภรณ์   ฟองศักดิ์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนเดช   สหพัตธนนท์
2. เด็กชายสถิตย์   ศรีจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์   ฟองศักดิ์