สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรอุมา   เอี่ยมศักดิ์
 
1. นางสาวศิริกานดา  เสมอกัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.65 ทองแดง 4 1. เด็กชายกชกร  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายนิติธร  ชวนสูงเนิน
 
1. นางทวีพร   มาน้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายชาติชาย  ลุงกาล
2. เด็กหญิงตาดำ  ลุงแสง
 
1. นางสาวผกาพรรณ  อินโปธา