สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนพนธ์   ชนชนะชัย
 
1. นางสาวผกาพรรณ  อินโปธา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.65 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัสกร   ศรีคำตุ้ย
2. เด็กชายลัทธพล   ใจอินทร์
 
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรประเสริฐ  มูลสวัสดิ์
2. เด็กชายมานพ  กันยา
 
1. นางทวีพร  มาน้อย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.35 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายหลู่  นายกอ
2. เด็กชายเจริญชัย  ขันยา
 
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรทัย  เพชรปราณี
 
1. นางปิยวรรณ  เตไชยกูล