สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 -    
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรอุมา   เอี่ยมศักดิ์
 
1. นางสาวศิริกานดา  เสมอกัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนพนธ์   ชนชนะชัย
 
1. นางสาวผกาพรรณ  อินโปธา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงต่าย  สายพาน
2. เด็กหญิงพิสมัย  สุขเฉลิม
3. เด็กหญิงสิทธินาถ   นิมะวัฒนะ
 
1. นางสาวชมพูนุช   ชัยอาม
2. นางสาวสายธาร   กุศลศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 9 1. เด็กชายบูรพา  ดวงศิริ
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   ปันผาง
3. เด็กหญิงอำภา   -
 
1. นางสาวชมพูนุช   ชัยอาม
2. นางสาว วิลาสินี   อเนกคุณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.65 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัสกร   ศรีคำตุ้ย
2. เด็กชายลัทธพล   ใจอินทร์
 
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.65 ทองแดง 4 1. เด็กชายกชกร  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายนิติธร  ชวนสูงเนิน
 
1. นางทวีพร   มาน้อย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรประเสริฐ  มูลสวัสดิ์
2. เด็กชายมานพ  กันยา
 
1. นางทวีพร  มาน้อย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.35 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายหลู่  นายกอ
2. เด็กชายเจริญชัย  ขันยา
 
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายชาติชาย  ลุงกาล
2. เด็กหญิงตาดำ  ลุงแสง
 
1. นางสาวผกาพรรณ  อินโปธา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   มูลคำ
2. เด็กหญิงณปภัส  ยิ้มสมบูรณ์
3. เด็กหญิงดาวเรือง  -
4. เด็กหญิงนนทคำ  ปัญญา
5. เด็กหญิงนารี  -
6. เด็กหญิงนิจวรีย์   สินธุยี่
7. เด็กหญิงบัวชมพู   หาญฟ้างาม
8. เด็กหญิงภานุมาศ   พงษ์ไพรบูรณ์
9. เด็กหญิงเกตุธิดา  นามกร
10. เด็กหญิงเมย์   เมืองนาย
 
1. นางพวงทอง  โคจำนง
2. นางสาวผกาพรรณ  อินโปธา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายบุญรัก   อานแก้ว
2. เด็กชายสมรักษ์   ลุงคำ
 
1. นายคมกฤช  ขุมทรัพย์
2. นายณัฐภูมิ   เครือราษฏร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลินี  ใบแก้ว
 
1. นางสาวนัฏฐิตา   ศรีสิทธิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรทัย  เพชรปราณี
 
1. นางปิยวรรณ  เตไชยกูล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกลุนันท์  ลุงตา
 
1. นางปิยวรรณ  เตไชยกูล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายวรพนธ์  ชนชนะชัย
2. เด็กชายเอกพล  ปันตี
 
1. นางปิยวรรณ  เตไชยกูล
2. นางสาวนัฏฐิตา   ศรีสิทธิ์