สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเครือทิพย์   ลุงทุน
 
1. นางสาวพิกุล  สาต๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดวงตา
3. เด็กหญิงณัฐอร   สหัสดี
 
1. นายนิพนธ์  จูเรือน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรเทพ  บุสจะ
2. เด็กหญิงนภัสกร   ศิริมาลา
 
1. นางมาลีรัตน์   จันต๊ะนาเขต
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายต่อพงษ์   ซ่าม
2. เด็กชายอนันต์   จ่าหลิ่ง
3. เด็กชายออน   นามยี่
4. เด็กชายอ่องหลู่   ปูทูล
5. เด็กชายเครือ   ลุงใส
6. เด็กชายเปา    ลุงใส
 
1. นายรุ่งโรจน์   สายเกิด
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาสินี   อินสองใจ
2. เด็กหญิงอร   เงินยอด
3. เด็กหญิงเปรมสิณี   เปาอินทร์
 
1. นางมาลีรัตน์   จันต๊ะนาเขต
2. นางสาวศิริกมล   วุฒิอินทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  เพ็ญพรหม
2. เด็กหญิงเมธาวดี   อินคำ
3. เด็กหญิงโอ่ง   ซอจิ่ง
 
1. นายอนันท์   สายสม