สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์   ปาณะวงค์
2. เด็กหญิงดาราวรรณ   อินต๊ะ
3. เด็กหญิงเท   ยอดเฮิง
4. เด็กหญิงเปรมชนก   เปาอินทร์
5. เด็กหญิงแพรไหม  อิ่นคำ
 
1. นางมาลีรัตน์   จันต๊ะนาเขต