สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงหลงหลาง   คิวยะ
 
1. นางคนึงนิจ  พาจรทิศ
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64.66 ทองแดง 4 1. เด็กชายจตุรพร   พรหมมิตร
 
1. นางวิไลพร   ชัยประสิทธิ์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิณพร   เรณูรัตน์
 
1. นางวิไลพร   ชัยประสิทธิ์
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   องค์ประทานพร
2. เด็กชายเฉลิมพล  มุงเมือง
 
1. นางวิไลพร   ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวปิย์วรา   มหายศ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐิติพงษ์   เทพนามวงศ์
 
1. นางวิไลพร   ชัยประสิทธิ์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 8 1. เด็กชายกรินทร์   แก้วพิภพ
2. เด็กชายอาทิตย์  จะพือ
 
1. นางวิไลพร   ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวปิย์วรา   มหายศ