สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิตยาภรณื  คำชัยวงษ์
2. เด็กหญิงวาสนา   ไชยเทพ
 
1. นางจิดาภา  ธุวสิทธิพงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขาวงาม
 
1. นางกาญจนา  สามารถ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภาคภูมิ  เขตติวงษ์
2. เด็กชายอชิตพล  ยินดี
 
1. นางสาวละออทิพย์  จินะมอย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.63 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพลกฤษ  ธนาศรีไพร
2. เด็กชายสุวิทย์  จะเย
 
1. นางสาวละออทิพย์  จินะมอย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิตนภา  กันธะอุดม
2. เด็กหญิงพรธิวา  ปินตา
 
1. นางวรรณภามาศ  นันทกูลวัฒนา