สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิมล  กีซี
 
1. นางรัตนภัณฑ์  เลิศคำฟู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพรศักดิ์  ธาตุอินจันทร์
 
1. นางสุภาภรณ์  สุวรรณา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชวิศา  ยอดคำ
 
1. นางสาวยุพิน  คำจินะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐพร  ไชยสารฟุ่น
 
1. นางสาวยุพิน  คำจินะ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทาอินทร์
2. เด็กหญิงธัญทิพย์  ทองสว่าง
3. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  อินถา
 
1. นางสาวจันทร์เที่ยง  ภัยภิลัย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้องฟ้า  ปะละ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จูปู
3. เด็กหญิงแสงเดือน  แอะสาย
 
1. นายวิเชียร  อุ่มอ่อนศรี
2. นายอดิศร  ธนะมี
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  จะแฮ
 
1. นางอุบล  ตื้อแก้ว
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร   คำแสน
2. เด็กหญิงศศิประภา   ถิ่นเดช
3. เด็กหญิงสุภิดา   แอะจั๋น
 
1. นางสาวจันทร์เที่ยง   ภัยพิลัย
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโรจนา  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวอำภา  อุปคำ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมกร
2. เด็กชายธีรเดช  ขันตี
3. เด็กชายอนุสรณ์  จะฟะ
 
1. นายอดิศร  ธนะมี
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 5 1. เด็กชายกรีฑาชาติ  คำซาว
2. เด็กหญิงจันทิมา  แสงวณิชกุลศรี
3. เด็กชายภูษิต  จะอือ
 
1. นายอดิศร  ธนะมี