สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฐินีย์  บุญปั๋น
2. เด็กหญิงยมลภัทร  ศรีดวง
3. เด็กหญิงสายป่าน  ลือชา
 
1. นางรัตนา  พญามงคล
2. นายณัฐวุฒิ  ยะเรือนงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกันทิรา  ปะละ
2. เด็กหญิงวรรณิสา  พวงสะดอ
3. เด็กหญิงอังคณา  จะคือ
 
1. นางพรรณี  อุ่มอ่อนศรี
2. นางสาวอำภา  อุปคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทนา  ศรีวรรณ
 
1. นางสาวอำภา  อุปคำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 7 1. นายชาญณรงค์  พวงโพพันธ์ุ
2. นายภาม  ธรรมสระ
 
1. นางสาวอรทัย  พงษ์ปิยะมิตร
2. นางสาวสายชล  เจริญศรี
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายสิทธิโชค  จะฟะ
2. เด็กชายอธิพงษ์  ล่าบัว
3. เด็กชายเทวินทร์  พวงสายใจ
 
1. นายอดิศร  ธนะมี