สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายปริญญา  สติมั่น
2. เด็กชายภิญโญ  สิทธิตา
 
1. นางรัตนา  พญามงคล
2. นายณัฐวุฒิ  ยะเรือนงาม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนกร  พิลัยหล้า
2. เด็กหญิงอัญชลี  ปิงเมือง
 
1. นายเฉวก  พญามงคล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายธีรธาร  ทองสว่าง
2. นายสมชาย  จะโจ
 
1. นายพิรุณ  พงษ์สุข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบุษบา  แสงคำ
 
1. นางสาวอำภา  อุปคำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายคุณานนท์  ไทยกรณ์
2. เด็กชายสุรพงษ์  ยิ้มพงษ์
 
1. นางสาวสายชล  เจริญศรี
2. นางสาวอรทัย  พงษ์ปิยะมิตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปารียา  วรรณอ้าย
2. เด็กหญิงสิริวัฒนา  ธาตุอินจันทร์
 
1. นางสาวสายชล  เจริญศรี
2. นางสาวอรทัย  พงษ์ปิยะมิตร