สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอังคณา  ตะริโย
 
1. นางรัตนา  พญามงคล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอัญชลี  หน่อฟ้า
 
1. นายณัฐวุฒิ  ยะเรือนงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุริชัย  พอชัย
2. เด็กชายอภิชาติ  ชาญกิจกำจร
 
1. นายอุทัย  หวังพัฒนากุล
2. นางสาวรพีพร  บุญญานุกูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายประชา  จะโบ
2. เด็กชายสมชาย  แซ่ลี้
 
1. นายอุทัย  หวังพัฒนากุล
2. นางสาวเมวิกา  ไชยทิพย์