สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิมล  กีซี
 
1. นางรัตนภัณฑ์  เลิศคำฟู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพรศักดิ์  ธาตุอินจันทร์
 
1. นางสุภาภรณ์  สุวรรณา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอังคณา  ตะริโย
 
1. นางรัตนา  พญามงคล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฐินีย์  บุญปั๋น
2. เด็กหญิงยมลภัทร  ศรีดวง
3. เด็กหญิงสายป่าน  ลือชา
 
1. นางรัตนา  พญามงคล
2. นายณัฐวุฒิ  ยะเรือนงาม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายปริญญา  สติมั่น
2. เด็กชายภิญโญ  สิทธิตา
 
1. นางรัตนา  พญามงคล
2. นายณัฐวุฒิ  ยะเรือนงาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอัญชลี  หน่อฟ้า
 
1. นายณัฐวุฒิ  ยะเรือนงาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกันทิรา  ปะละ
2. เด็กหญิงวรรณิสา  พวงสะดอ
3. เด็กหญิงอังคณา  จะคือ
 
1. นางพรรณี  อุ่มอ่อนศรี
2. นางสาวอำภา  อุปคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุริชัย  พอชัย
2. เด็กชายอภิชาติ  ชาญกิจกำจร
 
1. นายอุทัย  หวังพัฒนากุล
2. นางสาวรพีพร  บุญญานุกูล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายประชา  จะโบ
2. เด็กชายสมชาย  แซ่ลี้
 
1. นายอุทัย  หวังพัฒนากุล
2. นางสาวเมวิกา  ไชยทิพย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนกร  พิลัยหล้า
2. เด็กหญิงอัญชลี  ปิงเมือง
 
1. นายเฉวก  พญามงคล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายธีรธาร  ทองสว่าง
2. นายสมชาย  จะโจ
 
1. นายพิรุณ  พงษ์สุข
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทนา  ศรีวรรณ
 
1. นางสาวอำภา  อุปคำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบุษบา  แสงคำ
 
1. นางสาวอำภา  อุปคำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชวิศา  ยอดคำ
 
1. นางสาวยุพิน  คำจินะ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐพร  ไชยสารฟุ่น
 
1. นางสาวยุพิน  คำจินะ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทาอินทร์
2. เด็กหญิงธัญทิพย์  ทองสว่าง
3. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  อินถา
 
1. นางสาวจันทร์เที่ยง  ภัยภิลัย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร   คำแสง
2. เด็กหญิงศศิประภา   ถิ่นเดช
3. เด็กหญิงสุภิดา   แอะจั๋น
 
1. นางสาวจันทร์เที่ยง   ภัยภิลัย
 
18 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 7 1. นายชาญณรงค์  พวงโพพันธ์ุ
2. นายภาม  ธรรมสระ
 
1. นางสาวอรทัย  พงษ์ปิยะมิตร
2. นางสาวสายชล  เจริญศรี
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายคุณานนท์  ไทยกรณ์
2. เด็กชายสุรพงษ์  ยิ้มพงษ์
 
1. นางสาวสายชล  เจริญศรี
2. นางสาวอรทัย  พงษ์ปิยะมิตร
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปารียา  วรรณอ้าย
2. เด็กหญิงสิริวัฒนา  ธาตุอินจันทร์
 
1. นางสาวสายชล  เจริญศรี
2. นางสาวอรทัย  พงษ์ปิยะมิตร
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิติกร  ทศคีาี
2. เด็กชายปิยพงษ์  แซ่ลี้
3. เด็กชายมากู  จะโจ
 
1. นายพิรุณ  พงษ์สุข
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้องฟ้า  ปะละ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จูปู
3. เด็กหญิงแสงเดือน  แอะสาย
 
1. นายวิเชียร  อุ่มอ่อนศรี
2. นายอดิศร  ธนะมี
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  จะแฮ
 
1. นางอุบล  ตื้อแก้ว
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร   คำแสน
2. เด็กหญิงศศิประภา   ถิ่นเดช
3. เด็กหญิงสุภิดา   แอะจั๋น
 
1. นางสาวจันทร์เที่ยง   ภัยพิลัย
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโรจนา  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวอำภา  อุปคำ
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายสิทธิโชค  จะฟะ
2. เด็กชายอธิพงษ์  ล่าบัว
3. เด็กชายเทวินทร์  พวงสายใจ
 
1. นายอดิศร  ธนะมี
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมกร
2. เด็กชายธีรเดช  ขันตี
3. เด็กชายอนุสรณ์  จะฟะ
 
1. นายอดิศร  ธนะมี
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 5 1. เด็กชายกรีฑาชาติ  คำซาว
2. เด็กหญิงจันทิมา  แสงวณิชกุลศรี
3. เด็กชายภูษิต  จะอือ
 
1. นายอดิศร  ธนะมี