สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงศุภสุตา   กองเงิน
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญช้างเผือก
 
1. นางสะไบทิพย์  ยาโน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลี
2. เด็กชายสุรชัย  ถาวรนิติผลศิริ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  วงศ์แก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เดชมณี
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75.9 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิสุตรา   บัวเย็น
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสินี  แซ่เฉิ่ง
2. เด็กหญิงอรณิช  อุดมพงศ์ไพร
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
7 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 4 1. เด็กชายศุภโชค  ซุ่ยผะ
2. เด็กชายอนุชิต  รักเหล่า
 
1. นายณัฐพงค์   เตจ๊ะนัง
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตรบุญย์   ปานห้อย
2. เด็กชายอดิศักดิ์   ตาใจคำ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีจางวาง
 
1. นายณัฐพงษ์  เตจ๊ะนัง