สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงศุภสุตา   กองเงิน
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญช้างเผือก
 
1. นางสะไบทิพย์  ยาโน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัตนา  นิธิมณีไพพรรณ
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาลี   มารดากำเนิด
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชญา  นิติพิทยานนท์
2. เด็กหญิงอโรชา  พานี
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงดาวกระจาย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  วงศ์แก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลี
2. เด็กชายสุรชัย  ถาวรนิติผลศิริ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  วงศ์แก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฏฐากรณ์  ทัพผดุง
 
1. นางแสงบุญ  เชิญธงไชย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายบิ๊ก  ลามา
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  วงศ์แก้ว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยีซี  อย่าจา
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศิริพิศาลพงษ์
3. นายโมซี   อย่าจา
 
1. นางสาวพัชรา  ช้างเนียม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   มาเยอะ
2. เด็กชายบรรณาการ   ชัยวิเศษกุล
3. เด็กชายพศวีร์    เส็งวะ
 
1. นางสาวพัชรา  ช้างเนียม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฐมาวดี   ใจคำมา
2. เด็กหญิงพจมาศ   เคล้าเคลือ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา   ฉิ่งร่ำ
 
1. นางสาวพัชรา  ช้างเนียม
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัศมี   การเวกผดุง
2. เด็กชายสุรเดช   ถาวรนิติผลศิริ
 
1. นางสาวพัชรา  ช้างเนียม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.86 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวินัย   จั๋นแก้ว
2. เด็กชายโยแซะ   ลาผะ
 
1. นายสมนึก   บุษดาคำ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 55.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัมปนาท   แซ่แฮ
2. นางสาวณัฐริกา   คงทวีรุ่งโรจน์
3. นางสาวพรผกา   บัวบาล
4. นางสาววิภาพรรณ  โปรยบำรุง
5. นางสาวสมศรี   เลิศธรรมวริยะ
 
1. นายกฤษณวัฒน์  ดาวแสง
2. นางแพรวพรรณ  จันทะแจ้ง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาอินทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริ
3. เด็กหญิงนะลอ  วิภากรรณิกา
4. เด็กหญิงพิชญา  แก้วอร่าม
5. เด็กหญิงสุทธิตา  ศรีดวงแก้ว
 
1. นายกฤษณวัฒน์  ดาวแสง
2. นางสาวภัคณัฎฐ์  มหิทธิธนาศักดิ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยวุฒิ   มาเยอะ
 
1. นางแพรวพรรณ  จันทะแจ้ง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. นายวันชัย  อาหว่า
2. นางสาวสุดารัตน์   อินโน
 
1. นางแพรวพรรณ   จันทะแจ้ง
2. นายกฤษณวัฒน์  ดาวแสง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุ้มปุ้ย   นาดี
2. เด็กหญิงป้างใจ   แซ่ย่าง
 
1. นายภูมิศักดิ์  จอมธิ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิประภา   ชามรัตน์
 
1. นายภูมิศักดิ์  จอมธิ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพา  แสมลิ
 
1. นายภูมิศักดิ์  จอมธิ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนี   ฉินหมี่
 
1. นายภูมิศักดิ์  จอมธิ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิต  เปียงตา
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานนท์  เยาว์ใจ
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐากร  ใจคำมา
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิชาติ  เลิศไกร
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ดอแสง
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เดชมณี
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สมก้อนแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก่นทับทิม
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  แกนุ
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  โพธ์สด
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกูนูเรีย  ต่วนมูดอ
2. เด็กชายณฤพล  ธรรมปัญญา
3. เด็กหญิงดวงกมล  มั่งส่งจม
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงขลัง
5. เด็กชายภานุพงษ์  ธรรมใจ
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก่นทับทิม
7. เด็กชายศศิประภา  ชามรัตน์
8. เด็กชายศุภกิจ  นามเมย
9. เด็กชายอนัญพร  พานา
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
2. นายสมชัย  ทิพย์ศรีบุตร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  โพธิ์สด
2. เด็กชายคณิต  เปียงตา
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ภูพานเพชร
4. เด็กชายชลชาติ  ประสาทน้ำเงิน
5. เด็กชายฐากร  ใจคำมา
6. เด็กชายณัฐพล  แกนุ
7. เด็กชายณัฐวัฒน์   บุญลา
8. เด็กหญิงดวงกมล  สมก้อนแก้ว
9. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เดชมณี
10. เด็กชายรุ่งโรจน์  สุกันธา
11. เด็กหญิงสุกัญญา  เดชมณี
12. เด็กชายอภิชาติ  เลิศไกร
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ดอแสง
14. เด็กชายอานนท์  เยาว์ใจ
15. เด็กหญิงอาริษา   ปิงยศ
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
2. นายสมชัย  ทิพย์ศรีบุตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรีดีวงศ์
2. นายชาญณรงค์  คำคันทุง
3. นายณฤพล   ธรรมปัญญา
4. เด็กชายธีรศักดิ์   สุนันตา
5. เด็กชายนพรัตน์   ปัญญาดี
6. เด็กชายภานุพงศ์  ปิงยศ
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พาจรทิศ
8. นายวัชร  วรศรี
9. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัญญา
10. นายอดิศร   ใจบ้านเอื้อม
11. เด็กชายอนุพงศ์   บุญตั้ง
12. เด็กชายอภินันท์  กาวิชัย
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
2. นายสมชัย  ทิพย์ศรีบุตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75.9 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิสุตรา   บัวเย็น
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   ฟ้ากุศล
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิลาวัลย์   แซ่พ่านกู่
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีราพรรณ   จริยเดชากุล
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยี่ปา
 
1. นางสาวประกายทิพย์  ทาจุมปู
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา   จะข่อย
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 46.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิติ  บุญเชิญ
 
1. นายพิพัฒน์  แสงคำ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุนิตา  เสาแดงเกิดกุล
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  รัตนชัยนันทกุล
2. เด็กหญิงฐาปนี  งามจริง
3. เด็กชายธนาวุฒิ   ดำดง
4. เด็กหญิงนิดานุช  เรืองโรจนชัย
5. เด็กหญิงมาลี   แซ่ท้าว
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
2. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์   แซ่หลี่
 
1. นางนวรัตน์   บุญเกิดไวย์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสินี  แซ่เฉิ่ง
2. เด็กหญิงอรณิช  อุดมพงศ์ไพร
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายวรกร  โพธิ์นิล
2. เด็กชายวันชัย  จะน้อย
3. เด็กชายศตวรรษ  เฮ้าวัน
4. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วแดง
5. เด็กชายเกรียงไกร  แซ้ม้า
6. เด็กชายโชติวัต  จริยเดชากุล
 
1. นายประเวศน์  ศิรินิรันดร์กุล
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาวิราช   ทาน๊ะ
2. เด็กชายขันชัย   ฉกรรจ์เด็ดเดี่ยว
3. เด็กชายชุมพร  จอแฮ
4. เด็กชายทินกร  ยลสุบรรณ
5. เด็กชายนิจอ  หน่อไพรสน
6. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
7. เด็กชายอาซาผะ  อย่างจา
8. เด็กชายไพศาล   พะหยี่
 
1. นายประเวศน์  ศิรินิรันดร์กุล
2. นายสมหวัง  ดวงปัน
3. นายพิพัฒน์  แสงคำ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณี  แซ่เฉิ่ง
2. เด็กหญิงพนิตสุภา   แซ่กือ
3. เด็กหญิงยุพาพร   แซ่ว่า
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
2. นางสะไบทิพย์  ยาโน
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายปฐวี  กระดังงาพยุง
2. เด็กชายศุภกรณ์  จองปา
 
1. นายพิพัฒน์  แสงคำ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงชนิดา  ทีปะปาล
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เรือนงาม
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  วงศ์แก้ว
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงญาดา  เลาหมู่
2. เด็กหญิงฮานา  งั้วผะ
 
1. นางอนงนาฎ   ใบแสง
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงญานี   แซ่เฉิ่ง
2. เด็กหญิงพิชญา   เพชรคีรีรัตน์
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
2. นางสไบทิพย์  ยาโน
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงชาลิณี  เขียวทับ
2. เด็กหญิงลลิดา  เรืองกิจชม
 
1. นางสะไบทิพย์  ยาโน
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงสินี  แซ่เฉิ่ง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  วงศ์แก้ว
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายวรัตถ์  เลาจาง
 
1. นางสาวอนงนาฎ   ใบแสง
 
57 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิดานุช  เรืองโรจนชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  จะข่อย
3. นางสาวเมธาวี  อินทร์แจ้ง
 
1. นายณัฐพงค์   เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร  ปานะโปย
 
58 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  ปานสิงห์
2. เด็กชายแสงฟ้า  วงศ์นภาสวรรค์
 
1. นางสาวปัทมา  แสนชัย
 
59 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 4 1. เด็กชายศุภโชค  ซุ่ยผะ
2. เด็กชายอนุชิต  รักเหล่า
 
1. นายณัฐพงค์   เตจ๊ะนัง
 
60 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญช่วยค้ำ
2. เด็กชายคมสัน  แสงแก้ว
 
1. นายณัฐพงค์   เตจ๊ะนัง
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  เลายี่ปา
2. เด็กหญิงวันวรุณ  หทัยมณี
 
1. นางสาวปัทมา  แสนชัย
 
62 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตรบุญย์   ปานห้อย
2. เด็กชายอดิศักดิ์   ตาใจคำ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีจางวาง
 
1. นายณัฐพงษ์  เตจ๊ะนัง
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุทธิพงค์  บุตรแก้ว
2. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  เรียบร้อย
3. เด็กชายสิรวิชญ์  มะลิทา
 
1. นายณัฐพงค์   เตจ๊ะนัง
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิรุฬห์  ศรีอลังการ
2. เด็กชายศิริชัย   จะคือ
3. เด็กชายไตรภูมิ   บอนเผื่อน
 
1. นายกร   กาญจน์กนกพร
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาคาร   ศรีวิลัย
2. เด็กชายอะตะผะ   งั้วจิโป๊ะ
3. เด็กชายอาซาผะ   อย่างจา
 
1. นายอรุณ  นำโชคชัยเจริญกุล
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ธิมา
2. เด็กหญิงซั่ว  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงมณฑิรา   เหล่าเสรีภาพ
 
1. นางรัตนา  ประชากุล
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริพิศาลพงษ์
2. เด็กหญิงวรกาญจน์   เจริญดี
3. เด็กหญิงวราลี   แสนโซ้ง
 
1. นางรัตนา  ประชากุล