สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงศุภสุตา   กองเงิน
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญช้างเผือก
 
1. นางสะไบทิพย์  ยาโน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัตนา  นิธิมณีไพพรรณ
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาลี   มารดากำเนิด
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชญา  นิติพิทยานนท์
2. เด็กหญิงอโรชา  พานี
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์