สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุปาระ
2. เด็กหญิงอร  คำแก้ว
 
1. นางณัฏฐิกา  โอมฤก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  กาบแก้ว
2. เด็กชายอ่อง  นายเฮือง
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายชัชพล  เดชฤาษี
2. เด็กหญิงพัชราพร  แสงใส
 
1. นายบุญเกิด  โอมฤก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายปริณดา  คะณาคำ
 
1. นายมนู  คำปวน
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  คำเทศ
2. เด็กชายธวัชชัย  คนสนิท
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นางสาวนัทนันท์  แปงคำเรือง