สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำใจเที่ยง
 
1. นางณัฏฐิกา  โอมฤก
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนฤมล  เขื่อนปะ
2. เด็กหญิงรชดา  คำใจ
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมยุรี  จิโรภาสสกุล
 
1. นางกัณฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายฟ้าตะวัน  นามธิราศ
2. เด็กหญิงลักษิณา  คำกันสิงห์
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นางสาวนัทนันท์  แปงคำเรือง