สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนันทิยา  กันทะพิงค์
 
1. นายทวีพันธ์  ศิริปัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.31 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสาธิต  แซ่หลอ
2. เด็กชายอนุชา  พิมลอารี
 
1. นางสาวอลิสษา  ธรรมานุวงศ์
2. นางสาวกัลยา  คำต่อม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำโพธิ์
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  นาคะหง