สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์สิงห์
 
1. นางณัฐฏิกา  โอมฤก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำใจเที่ยง
 
1. นางณัฏฐิกา  โอมฤก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สังข์ผัน
 
1. นางณัฏฐิกา  โอมฤก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุปาระ
2. เด็กหญิงอร  คำแก้ว
 
1. นางณัฏฐิกา  โอมฤก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนันทิยา  กันทะพิงค์
 
1. นายทวีพันธ์  ศิริปัญญา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สง้า
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คิดชัย
3. เด็กชายเฉลิมพงศ์  ธาตุอินจันทร์
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
7 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  กาบแก้ว
2. เด็กชายอ่อง  นายเฮือง
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.31 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสาธิต  แซ่หลอ
2. เด็กชายอนุชา  พิมลอารี
 
1. นางสาวอลิสษา  ธรรมานุวงศ์
2. นางสาวกัลยา  คำต่อม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  แก้วกำเนิด
 
1. นายบุญเกิด  โอมฤก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายชัชพล  เดชฤาษี
2. เด็กหญิงพัชราพร  แสงใส
 
1. นายบุญเกิด  โอมฤก
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนฤมล  เขื่อนปะ
2. เด็กหญิงรชดา  คำใจ
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายปริณดา  คะณาคำ
 
1. นายมนู  คำปวน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพร  ปาลี
2. เด็กชายณัฐพล  ทิยะกัน
3. เด็กชายเสถียร  ไชยวงศ์
 
1. นายชนินทร์  เอื้องไพบูลย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกร  วงค์คำแสน
 
1. นายไทย  คำแก้ว
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมยุรี  จิโรภาสสกุล
 
1. นางกัณฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศุภณัฐ  จิโรภาสสกุล
 
1. นางกัณฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำโพธิ์
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  นาคะหง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชมากร  ด่อมคร้าม
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  นาคะหง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญสินี  วงค์อรัญ
 
1. นางดวงดาว  เกตุมะณี
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ศรีสุขใส
2. เด็กชายอ่องคา  ส่างการโหย่
 
1. นางสาวอลิสษา  ธรรมานุวงศ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธนพล  ศรีวิชัย
2. เด็กชายเอกชัย  ลุงออ
 
1. นางสาวอลิสษา  ธรรมานุวงศ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  คำเทศ
2. เด็กชายธวัชชัย  คนสนิท
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นางสาวนัทนันท์  แปงคำเรือง
 
23 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวารี  ปู่ย่า
2. เด็กชายสมศักดิ์  แก้วตา
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นางสาวนัทนันท์  แปงคำเรือง
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายฟ้าตะวัน  นามธิราศ
2. เด็กหญิงลักษิณา  คำกันสิงห์
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นางสาวนัทนันท์  แปงคำเรือง
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำลือ
2. เด็กชายสราวุธ  มั่นทุ่ง
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นางสาวนัทนันท์  แปงคำเรือง
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงพัชราภา  จาวรรณะ
3. เด็กหญิงพัชรี  ลุงตะ
 
1. นายสุเทน  นันธิ