สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปียง  ลุงวี
 
1. นางจิราภรณ์  นันตากูล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  หงษ์ใจ
2. เด็กหญิงปอย  นายสุ
3. เด็กหญิงแสงดาว  เก็งวิชัย
 
1. นางจิราภรณ์  นันตากูล
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนาคา  ทองพริก
 
1. นางกฤติญา  แสงแก้ว