สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปียง  ลุงวี
 
1. นางจิราภรณ์  นันตากูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจินดา  ปอธาน
2. เด็กชายวันดี  ไพฑูรย์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุริยะวงค์
 
1. นางกฤติญา  แสงแก้ว
2. นายนเรศ  สิธิใจ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงแสง  ลุงติ
 
1. นางจิราภรณ์  นันตากูล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  หงษ์ใจ
2. เด็กหญิงปอย  นายสุ
3. เด็กหญิงแสงดาว  เก็งวิชัย
 
1. นางจิราภรณ์  นันตากูล
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงวิภา  บุญชู
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ลุงคำ
 
1. นางดวงเดือน  ไชยลังการ์
2. นางดวงเดือน   ไชยลังการ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนาคา  ทองพริก
 
1. นางกฤติญา  แสงแก้ว