สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงปลา  ลุงทอน
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินชินา
2. เด็กหญิงวิภา  ลุงทุนทัด
3. เด็กหญิงแสงหอม  ส่างเงิน
 
1. นางจันทนา  หน่อคำมา
2. นางสาวกิตติมา  สารขัติ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทา
2. เด็กหญิงสมพร  คำหมั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา  ปัญญาวิสัย
2. นายพชรพงษ์  ธรรมไทสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายซาน  ลุงมุ่ง
 
1. นายปิยะเวทย์  พรมประดิษฐ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ธนิถดิษย์
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  จันสดใส
3. เด็กหญิงวันวิสา  ทองยะ
 
1. นายนบน้อม  ขัดปิน
2. นายเขมวรรษ  โคตรสิทธิ์