สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงปลา  ลุงทอน
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายศรเพชร  อินสมวงค์
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมาทิตา  ทิจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตะวัน  ติยะ
2. เด็กหญิงทัย  ลุงใจ
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. นางสาวหฤทัย  แสงยอด
 
1. นายภัทรพงศ์  เจียระนันท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนนท์  ลุงติ
 
1. นายภัทรพงศ์  เจียระนันท์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินชินา
2. เด็กหญิงวิภา  ลุงทุนทัด
3. เด็กหญิงแสงหอม  ส่างเงิน
 
1. นางจันทนา  หน่อคำมา
2. นางสาวกิตติมา  สารขัติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสายเงิน  สดใส
 
1. นางศรีพรรณ  บุญธรรม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์  บุญตา
2. เด็กชายศรเทพ  พึ่งกลั่น
 
1. นางเทียมใจ   ดาวรัตน์
2. นางสรชา   แสงจันทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถาแก้ว
2. เด็กชายภีมเดช   เดิมประพันธุ์
 
1. นางจงกลณี  ศิริวงศ์
2. นายฤทธิกร  จันธี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  พิศลยาจักรดุลย์
2. เด็กชายศิระ  คชชีพ
 
1. นางศรีพรรณ  บุญธรรม
2. นางสาวชวณัฐดา  ตันยงค์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทา
2. เด็กหญิงสมพร  คำหมั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา  ปัญญาวิสัย
2. นายพชรพงษ์  ธรรมไทสง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวรุ่งรวี  ธนิกดิษย์
 
1. นายปิยะเวทย์  พรมประดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายซาน  ลุงมุ่ง
 
1. นายปิยะเวทย์  พรมประดิษฐ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเดช  สามารถ
2. เด็กชายชายแดน  ลุงหวุ่นนะ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญา
4. เด็กชายต้อม  ส่าเล
5. เด็กชายธนเทพ  ลุงนะ
6. เด็กชายนคร  ลุงนะ
7. เด็กหญิงนราพร  เดิมประพันธ์
8. เด็กชายนันทชัย  จองญ่า
9. เด็กชายน้อง  คำมี
10. เด็กชายบวรทัต  ดวงแสง
11. เด็กหญิงปี  นายหลง
12. เด็กชายพชร  สุรัญญานนท์
13. เด็กหญิงพรรณาราย  โยธาใหญ่
14. เด็กชายมิ้น  ลุงคำ
15. นางสาวรุ่งรวี  สรณาคมน์พิพัฒน์
16. เด็กชายวรวิช  ลุงออ
17. เด็กชายวันมงคล  คำเครือคง
18. นายศราวุฒิ  ปวงเมา
19. เด็กหญิงศศิภา  ส่างเงิน
20. เด็กชายศิริพงษ์  ปอแสง
21. เด็กชายสมชาย  คำแก้ว
22. เด็กชายสราวุฒิ  สินหมี่
23. เด็กหญิงสาวิตรี  แหยมเจริญ
24. นางสาวสุกฤตา  ศิริวัฒนสุวรรณ
25. เด็กหญิงสุภิญญา  ปะติโส
26. เด็กชายอภิชัย  นายชิด
27. เด็กหญิงอังคณา  กันทะวี
28. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วน้อย
29. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ขันคำ
30. เด็กชายอินสอน  ลุงต๊ะ
31. เด็กหญิงอิสริยา  ไชยวงศ์
32. เด็กหญิงแสงหอม  ส่างเงิน
33. เด็กหญิงแอน  จั่นตา
 
1. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา  ปัญญาวิสัย
3. นายนบน้อม  ขัดปิน
4. นายชาญวิทย์  พันธ์ศุภะ
5. นางศรีพรรณ  บุญธรรม
6. นางทัศนีย์  คำป๋า
7. นายเรืองฤทธิ์  จันทร์ดี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายประพันธ์  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาววราภรณ์  ลับปัญญา
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ชัยวรรณ์
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ลุงลี
3. เด็กหญิงสุชาดา  นามสุข
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญ  บุญสุข
2. เด็กหญิงคำฟอง  ลุงวิ
3. เด็กหญิงปรียาฉัตร  ไอ่มี
4. เด็กหญิงสุมาลี  ลุงคำ
5. เด็กหญิงแดง  ลุงวิ
6. เด็กหญิงไทพิ่ง  แซ่เหวย
 
1. นางทัศนีย์  คำป๋า
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ธนิถดิษย์
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  จันสดใส
3. เด็กหญิงวันวิสา  ทองยะ
 
1. นายนบน้อม  ขัดปิน
2. นายเขมวรรษ  โคตรสิทธิ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์คำ  ลุงออ
2. เด็กหญิงทอรุ้ง  กันทะวี
3. นางสาวพิงครัตน์  ลุงทอน
 
1. นางศรีพรรณ  บุญธรรม
2. นางสาวมนฑิรา  เรือนมูล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.65 ทอง 4 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  คำปา
2. เด็กหญิงมาลิตา  ปันแก้ว
3. เด็กหญิงสโรชา  สุภาคำ
 
1. นางศรีพรรณ  บุญธรรม
2. นางสาวมนฑิรา  เรือนมูล