สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงปลา  ลุงทอน
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายศรเพชร  อินสมวงค์
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมาทิตา  ทิจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตะวัน  ติยะ
2. เด็กหญิงทัย  ลุงใจ
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น