สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรนิกา  โพธิสุข
2. เด็กหญิงชนัญญา  คุณหลวง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองคำ
4. เด็กชายพีระวัชร  สุนันตา
5. เด็กชายมัชบัณฑิต  พยายาม
 
1. นางสิริรัตน์  ภาวะเดช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สุนันตา
2. เด็กหญิงชุติญา  เจนใจ
3. เด็กชายพิริยะพงศ์  หลวงจันทร์
4. เด็กชายภัทริณีย์  พยายาม
5. เด็กชายแสงส่องหล้า  ลุงหม่อง
 
1. นางสิริรัตน์  ภาวะเดช