สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ดาวเลิศ
 
1. นางจุไรรัตน์  อินต๊ะแสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราโมทย์   ยี่ฝั้น
2. เด็กชายวุฒิกร   กิติตื้อ
3. เด็กชายเจษฎาวุฒิ    กันทะวัง
 
1. นายวราวุฒิ    สุริยะป้อ
2. นายอัมรินทร์    วงค์ลอดแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรรินทร์  มะลาง
2. เด็กหญิงฐิติพร  วงศ์อิน
 
1. นางวิไลบูลย์  สุวรรณมาโจ
2. นายวุฒิชัย  ใจเฉลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพสิษฐ์  อินยอด
 
1. นางพัชนี  เสาวธีระ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  โสภาใจ
2. เด็กหญิงสิรินทราทิพย์   คำอ้าย
 
1. นางพัชนี   เสาวธีระ
2. นางสาวอภิญญา  คำกลาง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทักษพร  บุญพยา
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เกษมราษฎร์
3. เด็กหญิงอินทุอร  เนิดน้อย
4. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณ
5. เด็กหญิงแป้ง  นายป้าง
 
1. นางอรทัย  นาคะเปรมินทร์
2. นางสาวณัฐธิดา  ดุลย์ส่วยโอ
3. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
4. นายวิชัย  หน้อยวงค์
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูธเนศ   ยะกอง
2. เด็กชายหนุ่ม   ลุงอ่อน
 
1. นางสาวิตรี  ดูงาม
2. นางสาวนุชวรา  ขาวแสง