สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายภควัต  สิทธิสาร
 
1. นางพัชนี  เสาวธีระ
 
2 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายหัศวรรษ  ทิพย์จักร
2. เด็กหญิงโสภิตา  ช่างเย็บ
 
1. นางสาวิตรี  ดูงาม
2. นางสาวนุชวรา  ขาวแสง