สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทิศขน
2. เด็กหญิงชนินาถ  ไชยสถาน
 
1. นางสาวิตรี  ดูงาม
2. นายศรายุทธ  มาตา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อนุบัน
2. เด็กชายโกศัลย์  ชัยมัง
 
1. นางสาวิตรี  ดูงาม
2. นางสาวรัชนี  คิดธรรม