สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ดาวเลิศ
 
1. นางจุไรรัตน์  อินต๊ะแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แขกวันวงศ์
2. เด็กหญิงรัตนฉัตร  เค้ามูล
 
1. นางสาวอัญชลี  เหล็กแหลม
2. นางสาววริศรา  รังษี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราโมทย์   ยี่ฝั้น
2. เด็กชายวุฒิกร   กิติตื้อ
3. เด็กชายเจษฎาวุฒิ    กันทะวัง
 
1. นายวราวุฒิ    สุริยะป้อ
2. นายอัมรินทร์    วงค์ลอดแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรรินทร์  มะลาง
2. เด็กหญิงฐิติพร  วงศ์อิน
 
1. นางวิไลบูลย์  สุวรรณมาโจ
2. นายวุฒิชัย  ใจเฉลา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพสิษฐ์  อินยอด
 
1. นางพัชนี  เสาวธีระ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  โสภาใจ
2. เด็กหญิงสิรินทราทิพย์   คำอ้าย
 
1. นางพัชนี   เสาวธีระ
2. นางสาวอภิญญา  คำกลาง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายภควัต  สิทธิสาร
 
1. นางพัชนี  เสาวธีระ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทักษพร  บุญพยา
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เกษมราษฎร์
3. เด็กหญิงอินทุอร  เนิดน้อย
4. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณ
5. เด็กหญิงแป้ง  นายป้าง
 
1. นางอรทัย  นาคะเปรมินทร์
2. นางสาวณัฐธิดา  ดุลย์ส่วยโอ
3. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
4. นายวิชัย  หน้อยวงค์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศรวณีย์  อุดหนุน
 
1. นางเพียงพิมพ์  วงศ์ชัย
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทิศขน
2. เด็กหญิงชนินาถ  ไชยสถาน
 
1. นางสาวิตรี  ดูงาม
2. นายศรายุทธ  มาตา
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูธเนศ   ยะกอง
2. เด็กชายหนุ่ม   ลุงอ่อน
 
1. นางสาวิตรี  ดูงาม
2. นางสาวนุชวรา  ขาวแสง
 
12 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายหัศวรรษ  ทิพย์จักร
2. เด็กหญิงโสภิตา  ช่างเย็บ
 
1. นางสาวิตรี  ดูงาม
2. นางสาวนุชวรา  ขาวแสง
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อนุบัน
2. เด็กชายโกศัลย์  ชัยมัง
 
1. นางสาวิตรี  ดูงาม
2. นางสาวรัชนี  คิดธรรม