สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ดาวเลิศ
 
1. นางจุไรรัตน์  อินต๊ะแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แขกวันวงศ์
2. เด็กหญิงรัตนฉัตร  เค้ามูล
 
1. นางสาวอัญชลี  เหล็กแหลม
2. นางสาววริศรา  รังษี