สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชฎาพร  แก้วคำมี
2. เด็กหญิงวรธิดา  ใจสิทธิ์
 
1. นายจิระพงษ์  สุภามูล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรทัย  ตาพอ
 
1. นางอารีรัตน์  สายสนิท
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรยา  โชติสุวรรณ
 
1. นางอารีรัตน์  สายสนิท
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงปารีวรรณ  ท้าวก๋า
 
1. นางรัตนาวลี  ทรายมูล